این روزها شاهد گفتگوهای زیادی درمورد درونگرایان و تفاوت آنها با برونگرایان یا دیگر مسائل مرتبط،هستیم .اما نکته مهم این است:ما چگونه باید با درونگرایان رفتار کنیم؟ نه به این معنا که آنهااز سیاره دیگری به زمین مهاجرت کرده اند یا از نژاد متفاوتی هستند.درجوامع امروزی معمولا افرادرفتارهای اجتماعی را پیش میگیرند که بیشتر مناسب برونگرایان است،در حالی که درونگرایان معمولا از تنهایی لذت میبرند و بهتر است بگوییم ازآن انرژی می گیرند.

هنرمندی به نام Roman Jones یک راهنمای جامع برای درک بهتر افراد درونگرا طراحی و به نمایش گذاشته است . introvert

درحالی که خود من هم یک درونگرا هستم از این رو میخواهم مطالبی را با خوانندگان عزیز در میان بگذارم: آنها قدر حریم خصوصی یا فضای شخصی را میدانند و به آن احتیاج دارند،پس تمام برونگرایان باید این موضوع را محترم بشمارند.با ادب و احترام لازم است بگویم ،بیش از حد خواهان حضور آنها در جمع های برونگرایانتان نباشید ،ما بیش از هر چیز به زمانی برای خودمان نیاز داریم.این تنها راهی است که میتوانیم نیروی تازه ای دریافت کنیم و پس از آن زمان خوبی رابا افرادی که برایمان با اهمیت هستند صرف کنیم.

شما هم با من موافقیت؟ آیا شما هم یک درونگرا هستید که نیاز دارد اطرافیانش این راهنمایی ها را دریافت کند؟

منبع:Lifehack

(۱۳۰۸)