خیلی از مردم واقعا سخت کار میکنند و امیدواراند یک روزی موفق شوند.اگر شما هم یکی از این افراد هستید ،لطفا کمی فکرکنید،شما واقعا چه میخواهید و برای چه دوندگی میکنید.آیا سخت کار کردن کلید موفقیت است؟

البته،شما نیاز دارید سخت کار کنیدتا هرچه میخواهید را بدست آورید.اما کلید ،آیا اهداف و رویاهایتان برای شما واضح و روشن هستند؟ آیا شما برای چیزی که قلبتان میخواهد می جنگید؟ اگر دلیل اینکه شما سخت کار میکنید بدست آوردن پول است یا برای اینکه دیگران هم این کار را انجام میدهند ،متاسفانه باید به شما بگویم این سخت کار کردن شما را به موفقیت نمی رساند.شما در حال جنگ برای هیچ هستید زیرا نمی دانید چه میخواهید یا بدتر از آن شما در حال جنگ علیه چیزی هستید که حقیقتاً میخواهید.

زمان شما محدود است ، بنابراین با به جای دیگران زندگی کردن زندگی خویش را تلف نکنید.

استیو جابز

ممکن است دیگران بخواهند شمارا متقاعد کنند که دنبال روی صدای قلبتان نباشید ،اما اگر شما رویاهایتان را به وضوح و روشنی شناخته اید و به آنها ایمان دارید ،دلیلی برای گوش سپردن به آنها وجودندارد.ما وقت زیادی برای زندگی نداریم پس بجای اینکه تلاش کنیم اطرافیان را راضی نگه داریم ،بهتر است غریزه و ندای قلبی خود را دنبال کنیم.این سفر شماست و شما میدانید بهترین چیز برای شما چیست و هنگامی که در انجام کاری مصمم شدید ،راه زیادی تا موفقیت در پیش ندارید.

اگر از ته قلب خود کاری را که دوست دارید دنبال کنید،آنگاه است که معجزه ای در زندگی شما رخ می دهد که باور کردنش برای خود شما نیز دشوار است.

استیو جابز:زمان شما محدود است. (اینفوگرافیک)

(۶۹۲۴)