استرس وجه مشترکی بین مشاغل مختلف است ،صرفنظر از حقوق ،جنسیت،زمینه کاری یا تجربه ،استرس بیش از حد باعث بروز عوارض جدی بر بهره وری ، سلامت جسمی وروحی شود.

Stress Less-Infographicمنبع: Visualistan

(۴۲۳)