هیچ کسی دوست ندارد خبرهای بد به کس دیگری بدهد.رساندن اخبار بد به ناظر یا رئیس همیشه شرایط ترسناکی را بوجود می آورد.حتی اگر شما رابطه خوبی با رئیستان داشته باشید،بعضی موقعیت ها وجود دارند که با آنها احساس راحتی نمی کنید،مثل رساندن خبر بد یا هر مشکلی که شما ایجاد کرده اید.

با یاد گرفتن چند نکته در مورد اطلاع رسانی خبرهای بد کاری به رئیستان ،بجای اینکه شغلتان را از دست بدهید رابطه کاریتان را حفظ کنید. ادامه مطلب →

(۸۷۵)