“اضطراب”،این چیزی است که باعث خیلی از شب بیداری ها ست و مردم را ازکار کردن،لذت بردن از زندگی و آرامش دور میکند.اضطراب بی امان و ترس باعث ناتوانی و تخلیه انرژی (روحی و جسمی) می شود.برای افراد زیادی اضطراب تبدیل به یک عمل غیرارادی وعادت شده است و مثل تمام عادت ها و رفتارها قابل تغییر است.افراد زیادی دچار نگرانی و اضطراب می شوند که قادربه لذت بردن از زندگی نیستند ،آنها قادر به تمرکز برروی اهداف خود و لذت بردن ازآنها نیستند. ساده تر:آنها شاد نیستند.

ادامه مطلب →

(۸۳۶)